تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجستة دوره مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ادبیات و به خصوص شعر، در ایجاد، توسعه و پیروزی یکی از بزرگ‌ترین تحولات اجتماعی و سیاسی ایران یعنی نهضت مشروطه، نقش اساسی و انکار ناپذیری ایفا نموده است و آنچه به عنوان شعر دوره مشروطه شناخته شده است، تأکید بر آگاهی بخشیدن و برانگیختن غیرت وطنی دارد؛ مفاهیمی که پیش از تکوین نهضت مشروطه خواهی، در ادب فارسی سابقه نداشته است. در این پژوهش به بررسی جایگاه علم و دانش در شعر شعرای برجسته مشروطه (ملک الشعرای بهار، ادیب الممالک فراهانی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و ایرج میرزا) پرداخته شده است و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده این است که در بین این شعرا بزرگ‌ترین دغدغة ادیب الممالک فراهانی دانش و آگاهی است و بزرگانی چون بهار و فرخی یزدی با توجه به درک اوضاع جهانی، رغبت به علم اندوزی و یادگیری علم غرب و هضم آن در فرهنگ خویش را یادآور می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency analysis of science and knowledge in poetry of prominent poets of constitution period

چکیده [English]

It should be said that literature and especially poet has played a great role in providing, development and victory of greatest political and social change of Iran; namely, constitution movement.What is known as poem of constitution period is a kind of emphasis on awareness and incitement of patriotism. These are concepts which have been unknown before the creation of constitution in the Persian literature. The present paper considers the position of science and knowledge in the poems of prominent constitution poets such as (Malek-ol-Shoara Bahar, Adib al-Mamalek Farahani, Mirzade Eshghi, Farrokhi Yazdi, Iraj Mirza, Arefe Ghazvini).The obtained results showed that the most important thing for Adib al-mamaleke Farahani is science and knowledge and the famous poets such as Bahar and Farrokhi emphasize on the importance of western education and show their desire for the achievement of it in the Iranian society and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency analysis
  • science and knowledge
  • poetry
  • Constitution