مفاهیم نمادین تعلیمی در مهمترین داستان های آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نماد پردازی در ادبیات کودک و نوجوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سبب می شود تا بسیاری از مفاهیم اخلاقی و فرهنگی به آسانی و غیر م ستقیم به کودکان انتقال یابد. در این جستار به شیوة توصیفی و تحلیلی، به طبقه بندی، ارزیابی کمی و بررسی انواع نمادهای به کار رفته در ۹ داستان آموزشی و تربیتی کودک در دهة هشتاد پرداخته می شود. ابتدا این آثار بازخوانی، خلاصه نویسی و به لحاظ نوع داستانی و موضوعی و کاربرد نمادین طبقه بندی شده، سپس انواع نمادها استخراج، تقسیم بندی و بسامد مضامین آن ها تحلیل و بررسی شده است. از ۶۴ نماد بررسی شده، نماد واژه ای با فراوانی ۵۴ و نماد شخصی با فراوانی ۶۴ و نماد انسانی(مثبت ) با فراوانی ۲۵ بیشتر استفاده شده است. در داستان های یاد شده، علاوه بر کاربرد نمادهای تقویت حس اعتماد به نفس و شناخت استعدادها و آموزش مسائل دینی، نمادهای مفهومی حرکت، با بسامد «؟ چه کسی پنیرم را برداشت » تغییر، تقویت هوش و دانایی، به ویژه در داستان ۱۰۰ و نمادهای شناخت ویژگی های شخصیتی، تمرین شکوفایی توانایی ها، اراده و « تَرس بد اَست » با بسامد ۶۵ و « راز موجود عجیب » پشتکار، به ویژه در داستان های با بسامد ۶۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbolic didactic concepts in the educational stories of children in 1380s

چکیده [English]

Correct use of symbolism in children's stories is highly important and it causes many ethical and lessons that easily transferred to the children. In this paper through analytically and descriptively approaches different symbols that are used in the educational stories of children in 1380s have been classified, evaluated and investigated. Firstly, these works were readout, summarized and classified according to type of symbol. Then all types of symbols were extracted and classified and segmented frequency of their contents analyzed and reviewed. From reviewed 64 symbols, word symbols with 54 frequency, personals symbols with 64 frequency and positive human symbols with 25 frequencies have been identified with greater frequency. In the above stories, in addition to reinforcing, self confidence and identification of talents and training of religious issues, symbols of concepts and movements, change and improvement of intelligence and knowledge; particularly, in the story "Who has picked my cheese? " with 100 frequency. The symbol of recognition of characteristic, training development of skills, and diligence; particularly, in the stories of " The secret of strange creature " with 65 frequency and " Fear is bad " with 60 frequency have been taken attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbolism
  • children’s stories
  • ethical and educational themes