مقایسه میان صفات ممدوح در مدایح جمال الدین اصفهانی و صفات رهبر آرمانشهر ابونصر فارابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مدح و ستا یش یکی از گونههای مهم ادب غنا یی است که بخش عظ یم ی از اول ین نمونههای شعر فارس ی تا پا یان قرن ششم را در برگر فته و تا کنون تحق یقات متعدد ی دربارة آن انجام شده است اما محققان معاصر همواره با د ی دگاه نقد اخلاق ی بدان نگریستهاند و بس یاری جنبه های اجتماعی و ادبی آن مغفول مانده است. در این پژوهش در دیدگاه ابونصر « مدینة فاضله » سعی بر آن است که با در نظر گرفتن ویژگیهای رهبر فارابی به عنوان الگو یی در فرهنگ اسلامی و مقایسة آن با صفات ممدوح در اشعار مدحی جمال الدین عبدالرزاق اصفها نی، نشان داده شود که جمال الدین در مدایحش به توصیف حاکم آرمانی خویش پرداختهاست و به عبارت دیگر، ممدوح را نه آن گونه که هست بلکه آن گونه که باید باشد، به تصویر کشیده است. هشت خصوص یت حکمت، عدالت، برتر ی ذا تی نسبت به د یگران، حاکم یت مطلق، خوش سخ نی، دوری از آز، عزم راسخ و جنگاور ی، می ان رهبر آرمانشهر فارا بی و ممدوح وصف شده در اشعار مدح ی جمال الدین عبدالرزاق اصفها نی مشترک است و نشانههای د یگری از جمله عدم تطبیق حاکم وصف شده با واقع ی تها ی تار یخی می تواند آرمانی بودن ممدوح جمال الدین نظریه را قوت بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of praised adjectives in the eulogy of Jamalledin Farabi

چکیده [English]

Eulogy is one of the important branches of lyrical literature that contain a large part of Persian poetry up to the end of 6th century. Several researches have been done about it but Contemporary researchers have always considered it as a ethical criticism subject. As a result, they have not mentioned many social and literary aspects of it. In this research we have tried, with considering the feature of leader of Utopia in Hakin Abu Nasre Farabi views – as a model in Islamic culture – and with comparison of it with Mamdooh in the poetry of Jamaluddin Abdul Razzaq , we have shown that this poetry has described his ideal leader in his praised poetry. In other words, the poetry has shown him how he should to be not how he is. According to these studies, eight features like: wisdom, justice, inherent superiority, sovereignty, well-spoken, stay away from greed, willpower and warrior are the same between leader of Utopia of Farabi and Jamaluddin Abdul Razzaq and Mamdooh described in his poetry and other signs such as mismatch between his described leader with historical facts have strengthen this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • utopia
  • Abu Nasr -Farabi
  • Jamaluddin Abdul Razzaq Esfahani
  • Eulogy
  • Mamdooh