نگرش تعلیمی- اخلاقی شاعران به رنگ سیاه تا پایان سبک عراقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رنگ سیاه از جمله رنگ های پیشینه داری است که تاکنون فقط به استخراج جلوه ها ی گوناگون آن در اساطیر، ادیان و متون عرفا نی پرداخته شده و به محتو ا و رسالت تعلیمی- عرفانی آن در سبک های شعری مختلف پرداخته نشده است. بر همین بنا ، در این پژوهش ارزش وجایگاه این رنگ در شاخه های ادبیات تعلیمی، تمثیلی و فولکلور با شیوه آماری-تحلیلی در دو سبک اول شعر فارسی (خراسانی و عراقی) بررسی شده است. در دیوان شاعران سبک خراسانی، این رنگ بر ای توص یفات ساده ، طبیع ی و تشبیهات حسی به کار گرفته شده اما به محض تغییر نگرش ها در سبک عراقی، به ویژه در منظومه های عرفانی-تعلیمی و اخلاقی مانند مثنوی، دیوان حافظ و بوستان ، رنگ مذکور با زبان استعاره و مجاز برای آموزش و ارشاد مخاطب و تنبیه و تمثی ل به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical and didactic views of poets about black color in the poems (up to end of Iraqi style)

چکیده [English]

Some of the colors in different period of Persian literature have mysterious aspects of human life that have been decoded. Among these colors, black is one of the colors that has been used in the area of theology, religious, mysticism, spirituality, Sufi, literature and folklore. However each one has had different view points toward this special color. A short look at Persian literature shows in different periods the contents and educational missions and mystical aspect of this color has been emphasisedd. Accordingly, this study analyses this color in two styles of Persian poetry (khorasani and Iraqi). We found that in khorasani style, less than hundred cases, these colors have been used based on virtual language. The rest use of it has been for simple description and sensory metaphor. However, in Iraqi style often mystical text of Mathanvi education as well as a metaphorical and virtual language has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • black color
  • educational and ethical approach
  • Khorasani style
  • Iraqi style