بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

قصه‌‌های کنتربری مجموعه داستان‌هایی در قالب حکایت به قلم جفری چاسر، نویسنده و شاعر نامدار انگلیسی قرن چهاردهم میلادی است که نخستین شاهکار ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود. این اثر از بسیاری جهات از حیث شکل و درون‌مایه با گلستان سعدی شیرازی دارای شباهت و قابل مقایسه و تطبیق است و علت این مشابهت را باید در زمینه‌های مشترک آفرینش آن‌ها جستجو کرد. یکی از مهمترین زمینه‌های مشترک قابل بررسی و تطبیق این دو کتاب،‏ آموزه‌های تعلیمی ‌و اخلاقی نویسندگان آنهاست. آموزه هایی چون تاکید بر نوع‌دوستی، لزوم تهذیب نفس و دوری از هوس‌های شیطانی و تعلیم و تربیت صحیح کودکان، از جمله دغدغه‌های مشترک این دو سخنور نام آور شرق و غرب بوده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of moral teachings in Saadi’s Golestan and the Canterbury tales

چکیده [English]

The Canterbury tales is a collection of anecdotes written by Geoffrey Chaucer, who was the famous English writer and poet in the fourteenth century. The book is considered as the first masterpiece of English literature and is similar and comparable in many ways to form and contents with Golestan, the book written by Saadi of Shiraz. This similarity is due to common ground of compilation. These two great poets presented a lifetime of research and experiences studies and numerous travels as tales in verse and prose and thought-out language, which was the standard language of the next centuries. By using a variety of rhetoric, they have created two masterpieces that considered in their region as timeless classics. Didactic and moral purposes have are common concerns in both books. Because of the true human nature, the moral teaching is not limited to a particular region, therefore it is not surprising that there are similar and sometimes identical teachings in their works, including most notably an emphasis on altruism, need for self-purification and avoidance from evil desires and children's education.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saadi of Shiraz
  • Geoffrey Chaucer
  • moral teaching
  • preaching
  • comparative study
- قرآن کریم.

2- آزادی، محمدکریم. (1373). تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی، تهران: راهگشا.

3- چاسر، جفری. (1389). قصه‌های کنتربری، ترجمه محمداسماعیل فلزی، تهران: مازیار.

4- ذوالفقاری، محسن و یدالله پنبه‌زاری، زهرا.(1390). نقد جایگاه اندیشه‌های تعلیمی و اخلاقیات در آثار سعدی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سال سوم، ش 12: 81-102. 

5- رستگار فسایی، منصور.(1372). انواع شعر فارسی، شیراز: نوید شیراز.

6- سعدی، مصلح الدین.(1378). گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.

7- ---------------.(1383). کلیات سعدی، تصحیح بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان.

8- شکورزاده، ابراهیم. (1365). مواعظ و حکم سعدی در بوستان و گلستان، مشهد: آستان قدس رضوی.

9- غنیمی‌هلال، محمد .(1382). ادبیات تطبیقی، ترجمة سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.

10- کمالی‌سروستانی، کورش .(1388). فرهنگ مهرپروری و نوع‌دوستی سعدی در گلستان، سعدی‌شناسی: دفتر دوازدهم، ویژه گلستان، تهران: مرکز سعدی شناسی.

11- محفوظ، حسین‌علی .(1336). متنبی و سعدی، تهران: حیدری.

12- مرادی، ابوالفضل و یلماز، قدریه .(1391). تاثیر سعدی شیرازی بر ادبیات تعلیمی ترکیه، فصلنامه‌ میراث شهاب، ش 69: 207-135.

13- یوسفی، غلامحسین.(1352). جهان مطلوب سعدی در بوستان، مقالاتی درباره‌ زندگی و شعر سعدی، به کوشش منصور رستگار فسایی، شیراز: (429- 406) دانشگاه شیراز.