دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

1. تأثیر رذایل اخلاقی بر اختلالات نظام معرفتی با تکیه بر داستان‌های بلعم باعورا، برصیصا، هاروت و ماروت از مثنوی المعنویۀ الخفیه گلشنی بردعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

علی اخلاقی؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


2. ارائۀ الگوی مدرسۀ شاد از طریق واکاوی مضامین شادی در ادبیات و فرهنگ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

سمیه بهرامیان؛ محمد علی نادی؛ فریبا کریمی؛ عبدارضا مدرس زاده


3. بررسی آموزه‌های تعلیمی رسالۀ انیس‌الطالبین محمد بن محمود فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

الهه صادقی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی


4. بررسی کارکرد تعلیمی فانتزی در داستان‌های کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

فاطمه سلطانی


5. بررسی و تحلیل آموزۀ تعلیمی «ظلم‌ستیزی» در شعر «درفش کاویان» از حمید مصدق با رویکرد به نظریۀ کنش‌های گفتاری جان سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

حسن لکزیان؛ اکبر شعبانی


6. بررسی و تحلیل ارتباط مبانی معرفت‌شناختی با دیدگاه‌های تربیتی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

حمزه محمدی ده چشمه؛ رضا روحانی


7. کاربست اندیشه‌های اجتماعی و اندرزهای خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه در عصر کنونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

طیبه رحمانی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ عبدالحسین فرزاد