دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. «مؤلفه‌های نوع تعلیمی در رسالۀ کمال اظهری شیرازی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.30495/pars.2022.1940283.2792

فاطمه سادات طاهری؛ فریبا چینی