تعداد مقالات: 384

4. بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو

دوره 6، شماره 22، شهریور 1393، صفحه 1-36

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی؛ محمدحسین ایران‌منش‌


8. تفاخرهای تعلیمی مسعود سعد

دوره 6، شماره 24، اسفند 1393، صفحه 1-32


9. دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 1-36

اسحاق طغیانی؛ علی علیزاده


10. شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 1-28

رحمان مشتاق مهر؛ سردار بافکر


11. واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


12. آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان

دوره 7، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 1-32

سید مهدی نوریان؛ مهسان قریشی


13. بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 29، خرداد 1395، صفحه 1-32

علیرضا نبی لو؛ فرشته دادخواه


14. بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1395، صفحه 1-30

اسحاق طغیانی؛ امرالله سلطان محمدی


15. دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 31، آذر 1395، صفحه 1-44

میرجلال الدین کزازی؛ زهره وفایی فرد


16. بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم

دوره 8، شماره 32، اسفند 1395، صفحه 1-28

عباسعلی وفایی؛ مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


17. رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی)

دوره 9، شماره 33، خرداد 1396، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ ناهید نصرآزادانی


18. آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 1-24

مهین پناهی؛ ثریا کریمی یونجالی


19. جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی

دوره 4، شماره 15، آذر 1391، صفحه 1-24

دکتر اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری


20. پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 1-22

عطا محمد رادمنش؛ حسین جلالی


21. که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی ( پندناپذیری عاشق )

دوره 4، شماره 13، خرداد 1391، صفحه 1-38

حسین آقاحسینی؛ هاشم باقرزاده


22. آموزه‌های اخلاقی در متون روایی و غیرروایی

دوره 3، شماره 11، آذر 1390، صفحه 1-28

جلیل تجلیل؛ زهرا ایرانمنش


23. اشتراکات آموزه‌های اخلاقی بوستان سعدی و دیوان امام علی(ع)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 1-28

عباسعلی وفایی؛ رقیه کاردل ایلواری


24. برخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو

دوره 3، شماره 9، خرداد 1390، صفحه 1-16

مهدی محقق