تعداد مقالات: 317
4. بررسی توصیه‌های اخلاقی ناصرخسرو بر پایة هرم مزلو

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-36

احمد امیری خراسانی؛ محمدرضا صرفی؛ محمدحسین ایران‌منش‌


6. مضامین تعلیمی در شعر آیینی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 17-38


14. تفاخرهای تعلیمی مسعود سعد

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-32


15. دیدگاه‌های اخلاقی و تربیتی در شعر وحشی بافقی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-36

اسحاق طغیانی؛ علی علیزاده


16. شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 1-28

رحمان مشتاق مهر؛ سردار بافکر


17. واکاوی لایه های تعلیمی پنهان در طنز گلستان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-26

احمدرضا یلمه ها؛ مسلم رجبی


18. آموزه های اخلاقی گنج شایگان اثری تقلیدی از گلستان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 1-32

سید مهدی نوریان؛ مهسان قریشی


19. بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 1-32

علیرضا نبی لو؛ فرشته دادخواه


20. بررسی ساختاری- معنایی ژانر تعلیمی و نمونه‌های آن با تکیه بر مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-30

اسحاق طغیانی؛ امرالله سلطان محمدی


21. دنیامداری در داستان‌های مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 1-44

میرجلال الدین کزازی؛ زهره وفایی فرد


22. بررسی نظریه های تربیتی کودک از دید برتراند راسل در حکایتِ طایفة دزدان گلستان سعدی (بابِ سیرتِ پادشاهان: حکایتِ چهارم

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 1-28

عباسعلی وفایی؛ مهرداد اکبری گندمانی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی


23. رازداری در داستان های عاشقانة شاهنامه (شاخصة مهم ادب تعلیمی)

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-28

حسین آقاحسینی؛ ناهید نصرآزادانی


24. آموزة اخلاقی وفای به عهد در متون عرفانی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 1-24

مهین پناهی؛ ثریا کریمی یونجالی


25. جنبه‌های تعلیمی مثنوی حدیقه سنایی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-24

دکتر اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری