شماره جاری: دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-200 
3. بررسی هستی‌شناسی متون پهلوی و استنتاج آموزه‌های تربیتی آن

صفحه 49-76

شیدا ریاضی هروی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ شهرام جلیلیان