کلیدواژه‌ها = ادبیات تعلیمی
تعداد مقالات: 39
3. پند منظوم در ادب عالمانه

دوره 9، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 79-104

اکرم رحمانی


5. بررسی تاریخ‌محور تحول موضوعات شعر تعلیمی قرن چهارم تا هشتم

دوره 9، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 137-170

علیرضا شعبانلو؛ خدیجه مرادی


6. سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین تعلیمی با تکیه بر قصاید

دوره 9، شماره 35، آذر 1396، صفحه 23-50

سید احمد پارسا؛ محمد سعیدی مقدم


8. آموزه‌های تعلیمی در قطعات ابن‌ایمین

دوره 9، شماره 34، شهریور 1396، صفحه 107-128

شهریار حسن زاده


9. رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1396، صفحه 121-144

ناهید جعفری؛ زهرا بخشی پیش کناری


10. بازتاب متون تعلیمی ایرانی در ادبیات گرجی

دوره 8، شماره 32، اسفند 1395، صفحه 101-136

سیدمحسن حسینی


11. بازنمایی آموزه‌های تعلیمی کودکان در افسانه‌های لافونتن

دوره 8، شماره 31، آذر 1395، صفحه 109-138

خلیل بیگ زاده؛ عطا الماسی


12. جایگاه خبر و انشای طلبی در انتقال اندیشه های تعلیمی خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1395، صفحه 57-86

سیده مریم روضاتیان؛ فرزانه امیرپور؛ حسین آقاحسینی


13. کارکردهای تعلیمی اسطوره در مثنوی مولوی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 33-54

فروغ صهبا؛ حسین پریزاد


14. بازنمایی اصول کلاسیسم و نئوکلاسیسم در شعر پروین اعتصامی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 145-164

خلیل بیگ زاده؛ علی صفی زاده


15. انعکاس آموزه های تعلیمی در خمسة نظامی

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 100-126

محمدحسین خانمحمدی؛ حجت الله همتی


16. شاخص‌های محتوایی و صوری ادبیات تعلیمی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 1-28

رحمان مشتاق مهر؛ سردار بافکر


17. «رویکرد نصرالله منشی به ادب تعلیمی در دوره‌ سلجوقی»

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 61-82

عبدالرضا مدرس زاده؛ محبوبه خراسانی؛ فاطمه نعنافروش


18. مقایسه آموزه‌های تعلیمی در شاهنامه فردوسی با بوستان سعدی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 158-180

نجمه نظری؛ آذر اسدی


25. ارزش های تعلیمی امثال شاهنامه

دوره 6، شماره 21، خرداد 1393، صفحه 157-193