کلیدواژه‌ها = شعر تعلیمی
تعداد مقالات: 6
1. نیم نگاهی به جنبه های تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریه ی روایت شنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 51-92

مهری تلخابی؛ حسین آریان


2. بررسی بوطیقای شعر تعلیمی در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 1-32

علیرضا نبی لو؛ فرشته دادخواه


3. مضامین تعلیمی در شعر آیینی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 17-38


4. تجلی مضامین تعلیمی- اخلاقی در قصاید سنایی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 127-152

محمدرضا قاری؛ محسن عامری شهرابی


6. بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 153-175

احمدرضا یلمه ها