نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد

دوره 11، شماره 43، آذر 1398، صفحه 171-196

مژگان محمدی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ سید محسن حسینی مؤخر