نویسنده = �������������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان «شعوبی» در آراء ناصرخسرو قبادیانی (بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 193-222

مرتضی هادیان؛ منصوره ثابت زاده؛ حسین ابوالحسن تنهایی