نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی‌ در رمان کلیدر

دوره 10، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 37-58

علی عشقی سردهی؛ ریحانه فرامرزی کفاش؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی