نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در منظومۀ عاشقانۀ هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1397، صفحه 31-58

احمدرضا یلمه ها؛ آسیه ذبیح نیا عمران