نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه‌های تصویری در مرصادالعباد

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 171-196

مژگان محمدی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ سید محسن حسینی مؤخر