نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نظامی گنجوی به تمثیل حیوانات از دیدگاه ادبیات تعلیمی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1396، صفحه 121-144

ناهید جعفری؛ زهرا بخشی پیش کناری