نویسنده = �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مضامین تعلیمی در مثنوی ناشناختۀ ظهیر کرمانی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 1-20

10.30495/pars.2022.690514

پری مالملی؛ احمدرضا یلمه ها؛ پریسا داوری


3. علل و انگیزه‌های کاربرد مضامین تعلیمی در منظومۀ غنایی ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 12، شماره 45، خرداد 1399، صفحه 93-122

یوسف صفیان بلداجی؛ احمدرضا یلمه ها؛ عطامحمد رادمنش


6. اندرزنامه، رسالة‌ تعلیمی تازه یافته از بسمل شیرازی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1391، صفحه 83-102

احمدرضا یلمه ها